Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  TIN MỚI CẬP NHẬT

Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (giai đoạn 2012-2017) và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 12/12/2017 UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ ( giai đoạn 2012 -2017) và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Quyết định số 2474/QĐ-SNV ngày 01/12/2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc công bố quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Quyết định 212/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ Thái Bình.

Thông báo Kế hoạch tuyển chọn chức danh Trưởng ban, Ban Tôn giáo

Thực hiện kết luận Hội nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ngày 30/11/2017. Sở Thông báo Kế hoạch số 2491/KH-SNV ngày 01/12/2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển chọn chức danh Trưởng Ban, Ban Tôn giáo ( kèm theo thông báo này)

Thông báo danh sách nhân sự dự tuyển chức danh lãnh đạo quản lý thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch số 2052/KH-SNV và Thông báo số 2053/TB-SNV, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức lấy tín nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Sở Nội vụ

Phụ lục I, Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm QLCBCCVC Thái Bình.

Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm , cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ.

Thông báo và Kế hoạch tuyển chọn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017

Kèm theo thông báo và kế hoạch là danh sách nguồn quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017.

Sở Nội vụ Thái Bình mở lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong các ngày 23,24,25/5/2017; Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định số 2158/QĐ-SNV ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ Thái Bình

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ Thái bình đã ký ban hành Quyết định số 2158/QĐ-SNV về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế quyết định số 21/QĐ_SNV ngày 26 tháng 01 năm 2012.

Quyết định số 2157/QĐ-SNV Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan. đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

Ngày 01/12/2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2157/QĐ-SNV về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình. Quyết định này thay thế quyết định số 23/QĐ-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2012

Dự thảo đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Đề án: Về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quyết định ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng Sở Nội vụ Thái Bình

Quyết định số 111/QĐ-SNV ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc ban Hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình.

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ Thái Bình

Quyết định số 2324/QĐ-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ Thái Bình.

Thông báo chương trình họp của Ban Giám đốc đánh giá tình hình sử dụng hệ thống QLCL ISO 9001-2008

Thời gian 14h ngày 15/11/2016 Địa điểm : Hội trường tầng 1, Sở Nội vụ

Bản Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ Thái Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình

Công chức và Viên chức khác nhau như thế nào?

"Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008 Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định rất rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động nghề nghiệp của viên chức"

Quyết định số :2080/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Quyết định số :1608/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Bình .

Về việc phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: