Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số :2080/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Quyết định số :1608/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Bình .

Về việc phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

Thẩm quyền giải quyết Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong lĩnh vực Nội vụ tại tỉnh Thái Bình

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định số: 2831/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tại tỉnh Thái Bình.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thái Bình

Ngày 01 tháng 12 năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số : 2865/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thái Bình.

Số : 206/SNV-CCHC

Hướng dẫn xây dựng báo cáo cải cách hành chính

Quyết định số : 141/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác CCHC tỉnh Thái Bình 2013

KH Số 30/KH-UBND

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 -2015

Quyết định số : 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình

Kế hoạch số: 06/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013.
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: