1. Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Thái Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thái Bình:19-2021-qd-ubnd_270920210-3300334_3vawwkdv.vzi_Signed.pdf

2.  Quyết định số 2704/QĐ-SNV ngày 28/12/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn; Thanh tra Sở, Văn phòng Sở ( sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình):Quyết định 2704.QĐ.SNV.pdf

* Quy định ban hành kèm theo Quyết định 2704/QĐ-SNV:Quy định chức năng nhiệm vụ.pdf