1. Quyết định 212/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tỉnh Thái Bình:212.QĐ.UBND.pdf

2.  Quyết định số 2157/QĐ-SNV ngày 01/12/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình:2157.QĐ.SNV.pdf