(1) Quyết định số 1061/QĐ-SNV ngày 14/5/2024 của Sở Nội vụ Thái Bình ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ Thái Bình, chi tiết xem và tải về tại đây:Quyết định 1061 Quy chế làm việc.pdf

(2) Quyết định số 206/QĐ-SNV ngày 17/01/2024 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. Chi tiết xem và tải về tại đây:Quyết định Tiếp Công dân..pdf

(3) Quy chế Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, xem và tải về tại đây:Quyết định. ban hành Quy chế 287.pdf