I. BAN GIÁM ĐỐC SỞ : Gồm 04 đ/c, 01 đ/c Giám đốc và 03 đ/c Phó Giám đốc                                
1. Giám đốc:  Phạm Văn Nghiêm                         
Điện thoại :                     - DD :     0913.082.351         

Email :pvnghiem.snv@thaibinh.gov.vn                                

                                 2.  Phó Giám đốc: Ông Trần Hồng Sơn

Điện thoại : 02273. 739.950  - DĐ: 0912.371.539

Email : thson.snv@thaibinh.gov.vn

           3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tuyền                                                       
        Điện thoại : 02273.740.223- DD : 0912.077.226
       Email :
nttuyen.snv@thaibinh.gov.vn                 

 4. Phó Giám đốc: Ông Trần Thế Dũng                                         
          Điện thoại :  DD : 0902.365.164
Email :
ttdung.snv@thaibinh.gov.vn   

II. CÁC PHÒNG, BAN, CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ THÁI BÌNH                                 

 1. Văn phòng Sở:                                                                                                                
      -
 Chánh Văn phòngÔng Phạm Mạnh Hùng 
               - Điện Thoại: 0227.3739. 947 - DD :  0912.262.892    
- Email :sonoivutb@thaibinh.gov.vn             

 2. Phòng công chức, viên chức:                                                                                         
      -
 Trưởng PhòngBà Trần Thu Hà
                     - Điện Thoại: 0227.3738. 365 - DD : 0902.166.169  
    - Email :sonoivutb@thaibinh.gov.vn  
               3. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên:                                                                                    - Trưởng phòngÔng Nguyễn Minh Hiếu
               - Điện Thoại: 0227.3738. 645 - DD : 0923.011.982  
- Email :sonoivutb@thaibinh.gov.vn      
 4. Phòng Cải cách hành chính:                                                                                
      -
 Trưởng phòngÔng Khổng Minh Đức
               - Điện Thoại: 0227. 3743.868- DD : 0904.031.775   
- Email :sonoivutb@thaibinh.gov.vn     
 5. Thanh tra sở:                                                                                                  

 - Chánh thanh traPhụ trách Phạm Quốc Tuấn
               - Điện Thoại: 02273. 742.486 - DD : 0989.048.658
- Email :sonoivutb@thaibinh.gov.vn

 

6. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trưởng phòng : Ông Trần Tiến Phi

Điện Thoại: 2273. 739.942 - DD : 0934.577.454
 7. Ban Thi đua - Khen thưởng:                                                                       
      -
 Trưởng Ban Ông NGuyễn Cảnh Toàn
             - Email : bantdkt@thaibinh.gov
 8. Ban Tôn giáo:                                                                                          
      -
 Q. Trưởng Ban Ông Nguyễn Quang Minh       
  - Email : bantg@thaibinh.gov.vn                
      9. Chi cục Văn thư - Lưu Trữ:                                                                       
      -
 Chi cục trưởng Ông Nguyễn Mạnh Chủ
              -Điện thoại : 02273.738.346 - DD : 

             - Email : ccvtlt@thaibinh.gov.vn