Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

( bắt đầu – kết thúc)

Thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình,

(Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Từ tháng

6/2018 đến tháng12/2019

Đề tài KHCN cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

( Chất lượng đề tài xuất xắc)

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

(Chủ nhiệm đề tài: Ths Phạm Văn Nghiêm, GĐ Sở Nội vụ Thái Bình).

Từ tháng 2/2020 đến tháng 12/2020

Đề tài KHCN cấp tỉnh

Chưa nghiệm thu

Dự án nâng cấp và chuyển đổi phần mềm QLCBCCVC tỉnh Thái Bình

Từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020

Dự án cấp tỉnh

Chưa nghiệm thu