Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

( bắt đầu – kết thúc)

Thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình,

(Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Từ tháng

6/2018 đến tháng12/2019

Đề tài KHCN cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

( Chất lượng đề tài xuất xắc)