1. Chính sách chất lượng:Chính sách chất lượng của Sở Nội vụ.pdf;

2. Mục tiêu chất lượng năm 2020: Mục Tiêu Chất lượng.pdf;

3. Mục tiêu chất lượng của phòng XDCQ&CTTN: Mục tiêu chất lượng XDCQ.pdf;

4. Mục tiêu chất lượng của phòng Công chức, viên chức: Mục tiêu chất lượng phòng CCVC.pdf;

5.Mục tiêu chất lượng của phòng TCBC&TCPCP:Mục tiêu chất lượng TCBC.pdf;

6. Mục tiêu chất lượng của phòng Cải cách hành chính:Mục tiêu chất lượng phòng CCHC.pdf;

7. Mục tiêu chất lượng của Văn phòng Sở: Mục tiêu chất lượng Văn phòng Sở.pdf;

8. Mục tiêu chất lượng của Thanh Tra Sở: Mục tiêu chất lượng Thanh tra.pdf