Quyết định số 2238/QĐ-SNV; ngày 18/9/2020 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc công bố quy trình xử lý công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thái Bình phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001-2015: Quyết định về việc công bố quy trình ISO 9001_2015.pdf