phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn với cán bộ, công chức viên chức và người lao động