A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quỳnh Phụ

Ngày 19/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quỳnh Phụ theo Kế hoạch số 1296/KH-SNV ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

 (Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Quỳnh Phụ)

Đoàn kiểm tra do ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, các thành viên bao gồm: đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ và một số phòng chuyên môn có liên quan. Làm việc với Đoàn kiểm tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ông Phạm Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và cán bộ, công chức có liên quan; tại UBND xã Đông Hải và UBND xã An Khê có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức,  các ban, ngành, đoàn thể có liên quan thuộc xã.

           (Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Đông Hải)

                     (Đoàn làm việc tại UBND xã An Khê)

Đoàn kiểm tra việc tại xã Đông Hải và xã An Khê. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực tế Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã. Kiểm tra việc niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC), việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức công dân đối với chất lượng phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Làm việc tại UBND các xã, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác chỉ đạo điều hành của các đơn vị cơ bản thực hiện tốt, như: đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính theo quy định (Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng;… và các văn bản khác có liên quan). Công tác cải cách thể chế được quan tâm, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; Công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 100% hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn; Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết theo DVC mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ cao (xã Đông Hải 882/882 hồ sơ; xã An Khê 1.230/1.448 hồ sơ). Trong kỳ kiểm tra, các đơn vị không nhận được phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và TTHC thuộc phạm vi giải quyết. Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thông qua Phiếu khảo sát đối với người dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC được đánh giá tốt; Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đúng quy định, đảm bảo yêu cầu đề ra. Cán bộ, công chức xã luôn chấp hành, thục hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp học, lớp tập huấn, bồi dưỡng của huyện, của tỉnh; Công tác cải cách tài chính công thực hiện đúng quy định. Ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính. Việc quản lý tài chính ngân sách thực hiện theo quy định; Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được các xã quan tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chính quyền số do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính tại các xã được kiểm tra vẫn còn bộ lộ một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn nhiều khó khăn do một bộ phận người dân không muốn thay đổi thói quen nộp hồ sơ bản giấy cho công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; hệ thống đường truyền và trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số; xã đã triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC nhưng mẫu phiếu còn ít thông tin, chưa đảm bảo theo quy định.

 

 

  (Các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi với địa phương về công tác cải cách hành chính)

Kiểm tra tại UBND huyện Quỳnh Phụ, Đoàn đã khảo sát, kiểm tra Bộ phận Tiếp nhận và Trả  kết quả huyện. Kết quả: việc niêm yết công khai TTHC công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC tại bảng niêm yết TTHC đúng quy định, đầy đủ nội dung. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì hoạt động. Thường xuyên thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân.

             (Công dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện)

Công tác cải cách hành chính được UBND huyện tăng cường chỉ đạo ở tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Các quyết định, kế hoạch, chương trình và các văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được ban hành đầy đủ, kịp thời, chú trọng chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; quan tâm việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại địa phương. Công tác cải cách thể chế được triển khai thực hiện đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong kỳ kiểm tra không phát hiện văn bản quy phạm pháp luật trái quy định, không có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Công tác cải cách TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quan tâm. Từ ngày 01/01 đến 14/10/2022, Bộ phận đã tiếp nhận 10.095 hồ sơ (trong đó: tiếp nhận trực tiếp 7.006 hồ sơ; trực tuyến 2.260 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua 829 hồ sơ); đã giải quyết 9.256 hồ sơ (trong đó: đúng và trước hạn 8.876 hồ sơ; quá hạn 380 hồ sơ (chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai)); đang giải quyết 839 hồ sơ. Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính qua hệ thống Đường dây nóng và qua Cổng dịch vụ công quốc gia (05 cuộc gọi qua Đường dây nóng, 02 ý kiến qua Cổng dịch vụ công quốc gia) được các cơ quan, đơn vị giải trình, báo cáo và trả lời, làm rõ nội dung công dân phản ánh. Tất cả các nội dung được đăng tải công khai trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia. Công tác quản lý tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của huyện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, bố trí sắp xếp các chức danh công chức phù hợp trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác quản  lý, sử dụng tài chính ngân sách, quản lý tài sản công  tại các cơ quan thụ hưởng ngân sách huyện và các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. UBND huyện và 19/37 xã, thị trấn đã áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của huyện Quỳnh Phụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn (chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai); cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại một số cơ quan, một số xã bị xuống cấp và còn thiếu; Việc thực hiện dịch vụ công mức 3, mức độ 4 đã được triển khai thực hiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Kết thúc cuộc kiểm tra, ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với đơn vị tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đưa ra, đồng thời định hướng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế cho địa phương. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --Tô Dậu---


Tác giả: Tô Dậu
Tổng số điểm của bài viết là: 91 trong 21 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 202
Hôm qua : 1.566
Tháng 03 : 4.045
Năm 2024 : 22.345