Thực hiện kết luận Hội nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ngày 30/11/2017. Sở Thông báo Kế hoạch số 2491/KH-SNV ngày 01/12/2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển chọn chức danh Trưởng Ban, Ban Tôn giáo ( kèm theo thông báo này)