Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Xã hội học Việt Nam