- Báo cáo công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020:Báo cáo công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm,.pdf

- Báo cáo kết quả công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020:Báo cáo Công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.pdf

- Báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2020: Báo cáo quý III.2020 gửi Bộ.pdf

- Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020:Báo cáo kết quả côgn tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm.pdf