A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và triển khai 3 có theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

        Căn cứ Thông tư số 01/2023/TTVPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các văn bản có liên quan.Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
hướng ến năm 2030

    Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình và Đề án 06 của Chính phủ; bước đầu đã đạt một số kết quả cụ thể: Chỉ số xếp hạng chuyển đổi số (DTI) của sở xếp thứ 4/18 sở, ban, ngành thuộc tỉnh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100% (chỉ tiêu đặt ra 80%); kết quả tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tỷ lệ 100% (chỉ tiêu đặt ra 50%); kết quả tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 99,1% (chỉ tiêu đặt ra 100%); kết quả tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt tỷ lệ 99,5% (chỉ tiêu đề ra 80,0%); kết quả tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở đạt tỷ lệ 81,1 (chỉ tiêu đề ra 50%); 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc cơ quan đơn vị đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những chỉ số chuyển đổi số của Sở xếp hạng thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, như: Chưa đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thấp; tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và kết quả thực hiện 03 có theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Có tài CCCD gắn chíp, có tài khoản định danh điện tử VneID mức 2, có tài khoản dịch vụ công trực tuyến) còn thấp: Tài khoản xác thực định danh điện tử mức 2 (VNeID mức 2) mới đạt 21/77 bằng 27,2%; Cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản dịch vụ công 56/77 bằng 71,7%;

Ngày 31/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 961/UBND-NCKS về tăng cường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua cổng DVC trực tuyến; Thông báo số 1294/TB-TCTĐA06 ngày 31/3/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về kết quả thực hiện tháng 3/2023. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và thông báo kết quả của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chỉ số chuyển đổi số; Đề án 06 tại Sở Nội vụ, Giám đốc Sở yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở:

- Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình khẩn trương hoàn thiện “3 có” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt là việc cài đặt và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID mức 2); đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trước ngày 30/4/2023 và gửi kết quả số lượng đã đăng ký về Văn phòng Sở (qua đồng chí Đỗ Hùng) để tổng hợp, báo cáo theo quy định;

- Tăng cường số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC; văn bản phát hành đi phải có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo (trừ văn bản mật); tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Chính phủ về việc chấn chỉnh liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính;

- Yêu cầu công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chủ động hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia trên điện thoại di động, máy tính, sử dụng ứng dụng VNeID để nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, nâng cao số lượng hồ sơ tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công; chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến nâng cao chỉ số các tiêu chí đánh giá chính quyền số của Sở.

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.

Nhận văn bản này, yêu cầu các phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh qua Văn phòng sở ( Đ/c Đỗ Hùng) để hướng dẫn hoặc báo cáo lãnh đạo sở xem xét, giải quyết./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 839
Hôm qua : 1.383
Tháng 06 : 40.410
Năm 2024 : 271.604