A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v triển khai một số nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số ngành Nội vụ và thực hiện Đề án 06.

Thực hiện Thông báo số 35/TB-VP ngày 10/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của
tỉnh tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm về chuyển đổi số và Đề án 06; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 (có Văn bản kèm theo). Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; Sở yêu cầu các đơn vị như sau:
 

1. Phòng Công chức, viên chức: Phối hợp với Văn phòng sở triển khai Cơ
sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; đối khớp, xác thực và đồng
bộ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
2. Phòng Cải cách hành chính: Tham mưu lãnh đạo sở tập trung chỉ đạo
nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ giải quyết
dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính,
dịch vụ công đang được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy
trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem
xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả.
3. Ban Thi đua, Khen thưởng: Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở và các cơ
quan có liên quan tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là
một trong tiêu chí thành phần xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị, địa
phương.
4. Các phòng ban, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao về lĩnh vực chuyển đổi số. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời và báo cáo theo
yêu cầu.
5. Văn phòng Sở:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở: Kiện toàn hoặc thành lập Tổ chuyển đổi số của
Sở (mỗi phòng, ban bố trí từ 3 đến 5 công chức kiêm nhiệm); kiện toàn hoặc thành
lập Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Sở (mỗi phòng, ban bố trí từ 1
đến 3 công chức kiêm nhiệm);
- Rà soát, tham mưu ban hành các văn bản, kế hoạch về chuyển đổi số theo
quy định, theo các tiêu chí đánh giá xếp hạng về chuyển đổi số trong các cơ quan
nhà nước;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.018
Hôm qua : 1.536
Tháng 05 : 34.717
Năm 2024 : 219.340