- Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban Đảng ủy, Ban Giám đốc Tháng 10/2020: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban tháng 10.pdf

- Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2020, của Đảng ủy, Ban Giám đốc:Thông báo Kết luận hội nghị giao ban ĐU,BGĐ tháng 9.pdf

- Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban Tháng 7 năm 2020: Kết luận Hội nghị giao ban Tháng 7.2020.pdf

- Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban Tháng 6 năm 2020:TB K.luận giao ban T6.2020.pdf

- Thông báo Kết quả công tác Tháng 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 6 năm 2020:Báo cáo công tác Nội vụ Tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6.2020.pdf

- Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban ĐU, BGĐ, Tháng 4 năm 2020: Thông báo kết luận ĐU, BGĐ sở về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởn kho lưu trữ.pdf

- Thông báo Kết Luận Hội nghị giao ban Đảng ủy, Ban Giám đốc Tháng 3/2020 ( Họp ngày 02/3/2020): Thông báo kết luận Hội nghị giao ban ĐU, BGĐ, thủ trưởng cơ quan đơn vị ngày 02.03.pdf