Chi tiết dự thảo xem và tải về tại đây:DỰ THẢO ĐA Điều chỉnh VTVL Sở Nội vụ TháiBình 2021.doc